Not actual size

hot dog ikea

Wow, a ten-foot long hot dog for 50 cents! Oh, wait... not actual size. Bummer!

Blah, blah, blah