Cum sunt protejate drepturile de autor in U.E.

Acest articol este scris de Cristian Stanculescu, Managing Partner la Optim Group

Facand comparatie cu alte tipuri de acte normative, implementarea directivelor ce fac referire la dreptrile de autor a fost mai dificila. Se observa acest lucru in cazul celor sase interpretari referitoare la transpunere, cuprinse in directiva ce cuprinde legea drepturilor de autor a UE (2001/29/EC). Traditional, legea drepturilor de autor difera in mod considerabil intre statele membre. in special intre jurisdictia dreptului comun (Cipru, Irlanda, Malta si Marea Britanie) si cea a dreptului civil din tarile respective. Modificarile efectuate in legea drepturilor de autor au avut legatura si cu protestele impotriva globalizarii.

Conventii internationale

Uniunea Europeana este parte a urmatoarelor conventii:
- Acordul Trade–Related As­pects of Intellectual Property Rights (TRIPS) din 15 aprilie 1994;
- Conventia - WIPO Copyright Treaty (WCT) si WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) din 20 decembrie 1996.

Lucrari protejate

Protejarea sub forma de drepturi de autor nu cuprinde numai idei, pro­ceduri, metode si/sau concepte ma­tematice, aceasta se extinde si catre expresii, asa cum este mentionat in Art. 9 (2) TRIPS si Art. 2 WCT.
Programele pe calculator sunt protejate sub forma de opere litera­re (Art. 1, D. 91/250/EEC: si Art. 10 (1) TRIPS si Art. 4 WCT).
In cazul in care sunt creeatii intelectuale ale autorului (Art. 6, D. 93/98/EC: si Art. 9 WCT) atunci fotografiile sunt protejate sub forma de drepturi de autor. Statele membre pot sa diversifice modul de protejare a diverselor tipuri de fotografii prin legislatia proprie.
Bazele de date sunt protejate sub forma de opere literare, in cazul in care sunt creeatii intelectuale re­zultate din modul de selectie sau mo­dul de aranjare a continutului (Art. 3, D. 96/9/EC: si Art. 10(2) TRIPS si Art. 5 WCT) sau sunt protejate sui generis, asa cum este explicat in continuare.

Exceptii

Conform legislatiei Uniunii Euro­pene nu exista exceptii si nu este ac­ceptat sa mai intre in vigoare excep­tii dupa data 22 iunie 2001 (Art. 5 (3) (o), D. 2001/29/EC). Exceptiile existente la acea data pot fi aplicate doar "in cazuri speciale, care nu in­tra in conflict cu exploatarea norma­la a unei lucrari sau a altui subiect si care nu prejudiciaza legitimul in­teres al proprietarului drepturilor de autor" (Art. 5 (5), D. 2001/29/EC si Art. 13 TRIPS, Art. 10 WCT si Art. 16 WPPT).
Pe de alta parte, a fost agreeat odata cu publicarea "WIPO Copyright and Performance and Phonograms Treaties" ca acest inscris "nu reduce si nici nu extinde scopul, aplicabilita­tea, limitarile sau exceptiile Conven­tiei de la Berna"

Drepturi de autor protejate

Uniunea Europeana protejeaza urmatoarele tipuri de drepturi de au­tor:
- Dreptul la multiplicare/re­producere pentru autorii, perfor­merii, producatorii si distribuito­rii de fonograme si filme (Art. 7, D. 92/100/EEC, inlocuit de Art. 2, D. 2001/29/EC: si Art. 14 TRIPS, Art. 7 si 11 WPPT);
- Dreptul la comunicare cu pu­blicul pentru autorii, performerii, pro­ducatorii si distribuitorii de fonogra­me si filme (Art. 3, D. 2001/29/EC si Art. 10 TRIPS, Art. 8 WCT si Arts. 6, 10 & 14 WPPT);
- Dreptul la distributie pen­tru autorii (Art. 4, D. 2001/29/EC), performerii, producatorii si distribu­itorii de fonograme si filme (Art. 9, D. 92/100/EEC si Art. 10 TRIPS, Art. 6 WCT si Arts. 8 si 12 WPPT);
- Dreptul la extrapolare pentru performerii si distribuitorii de fono­grame si filme (Art. 6, D. 92/100/EEC si Art. 14 TRIPS si Art. 6 WPPT);
- Dreptul la inchiriere si/sau imprumut pentru autorii, performe­rii, producatorii si distribuitorii de fo­nograme si filme (Art. 2, D. 92/100/EEC si Art. 11 TRIPS, Art. 7 WCT si Art. 9 & 13 WPPT), la care a fost aso­ciat dreptul la remunerare echitabila pentru inchirierea si/sau imprumu­tul pentru autori si performeri (Art. 4, D. 92/100/EEC);
- Dreptul la publicare pentru autorii, performerii, producatorii si distribuitorii de fonograme si fil­me (Art. 8, D. 92/100/EEC: also Art. 6 WPPT).
- Dreptul la comunicare cu publicul prin satelit pentru autorii, performerii, producatorii si distribui­torii de fonograme si filme (Art. 2, 4, D. 93/83/EEC)
Dreptul autorului la multiplica­rea, distributia si inchirierea progra­melor pe calculator sunt specificate in Articolul 4, D. 91/250/EEC (si Art. 11 TRIPS).
Se considera ca dreptul moral trebuie specificat in legislatia tarilor membre. Anumite tari clasifica o par­te din drepturile mentionate mai sus, si in special dreptul la comunicare cu publicul, ca fiind clasificat pes­te dreptul moral al autorului si sub dreptul la exploatare.

Durata de protejare

Drepturile autorului sunt proteja­te atata timp cat acesta este in via­ta si 70 de ani dupa moarte (Art. 1, D. 93/98/EEC). Aceasta include dreptul la revanzarea drepturilor de autor (Art. 8, D. 2001/84/EC).
si daca sunt, si daca nu sunt con­siderati de catre legislatia statului membru ca fiind autorii lucrarii, pen­tru filme si alte lucrari audiovizuale, perioada de 70 de ani se aplica de la moartea ultimului dintre urmatoare­le persoane (Art. 2, D. 93/98/EEC):
- regizor (este intodeauna con­siderat ca si autor al lucrarii audiovi­zuale),
- scenaristul;
- autorul dialogului;
- compozitorul muzicii (creeate special pentru a fi folosita in lucrarea cinematografica sau audiovizuala).
Drepturile performerilor au va­labilitate 50 de ani de la distributia lucrarii sau de la comunicarea per­formantei, sau pentru 50 de ani de la executarea performantei in ca­zul in care informarea publicului nu a fost facuta niciodata (Art. 3(1), D. 93/98/EEC).
Drepturile producatorilor de fo­nograme sunt protejate 50 de ani de la publicarea acesteia, sau pentru 50 de ani dupa creearea acesteia in cazul in care informarea publicului nu a fost facuta niciodata (Art. 3(2), D. 93/98/EEC, si modificat prin Art. 11(2), D. 2001/29/EC).
Drepturile producatorilor de fil­me sunt valabile pentru 50 de ani de la informarea publicului asupra existentei filmului, sau pentru 50 de ani de la creearea filmului in cazul in care informarea publicului nu a fost facuta niciodata.
Drepturile distribuitorilor sunt ga­rantate pentru 50 de ani dupa prima distributie sau transmisie (Art. 3(4), D. 93/98/EEC).
in cazul in care, conform legisla­tiei unui stat membru, la data 1 iulie 1995 o lucrare a avut o perioada de protectie mai mare decat cele pre­zentate mai sus, atunci perioada de protectie nu este micsorata. Altfel, pe­rioadele de protectie mentionate mai sus se aplica in cazul tuturor statelor membre (Art. 10, D. 93/98/EEC).
in cazul tarilor unde valablitatea a fost pentru o perioada mai scurta, aplicarea acestei prevederi a avut ca efect sa fie protejate din nou anu­mite lucrari. Directiva UE referitoare la drepturile de autor (2001/29/EC, Art. 11 (2)) a modificat termenul de protectie a fonogramelor. Astfel, este luata in calcul data publicarii si nu o data mai veche (ex. data primei comunicari catre public). insa nu a modificat protectia fonogramelor pentru care au fost aplicate vechile reguli (Art. 3(2), D. 93/98/EEC, mo­dificata).
Toate perioadele de protectie sunt valabile pana la data de 31 de­cembrie a anului in care expira.

Drepturile de revanzare

Directiva referitoare la drepturile de autor asupra revanzarii lucrarilor (2001/84/EC) a creeat dreptul auto­rului de a participa la procedura de revanzare a lucrarii. Acest drept, care este cunoscut de obicei sub numele francez droit de suite, este personal al autorului si poate fi transmis doar mostenitorilor.
Calculul se face ca si proportie la pretul net de revanzare, proportie care trebuie sa fie intre 4 si 5 procen­te din pretul de revanzare de pana la 50.000 € si 0,25% pentru un pret de revanzare de peste 500.000 €. Acest drept este limitat la valoarea de 12.500 €, echivalentul unui pret de revanzare de 2.000.000 €. Statele membre pot hotari sa scuteasca de la plata impozitelor pentru un drept al autorului mai mic de 3.000 €.
Lucrarile de arta care intra in ca­tegoria lucrarilor protejate prin aces­te drepturi sunt: "lucrarile de arta grafica sau plastica precum picturile, colajele, schitele, tablourile, desene­le, gravurile, fotomontajele, imprima­rile, publicatile, litografiile, sculpturi­le si fotografiile facute de catre artist sau copiate in numar limitat de catre artist sau cu autorizatia sa".

Drepturile bazelor de date

Directiva referitoare la protectia bazelor de date (96/9/EC) a creeat o protectie generala (sui generis) pen­tru bazele de date, protectie care nu este generata prin originalitate. Se incearca in special protejarea "resur­selor umane, tehnice si financiare" investite pentru creearea unei baze de date, chiar daca legile de proteja­re a drepturilor de autor din statele membre fac referire la excluderea din criteriile de protejare a drepturi­lor de autor a protejarii efortului si a muncii.
Creatorii bazelor de date au dreptul "sa previna extragerea si/sau utilizarea totala sau a unei parti din baza de date, evaluarea facandu-se cantitativ si/sau calitativ". Aceasta include si extragerea repetata a unor parti ce nu sunt considerate impor­tante, in cazul in care intra in conflict cu exploatarea normala a bazei de date sau in cazul in care aduce pre­judiciu interesului creatorului bazei de date (art. 7 (5)).

Statele membre pot limita acest drept in urmatoarele cazuri (Art. 9):
- extragerile facute pentru uz privat din baze de date non-electro­nice;
- extragerile facute pentru a in­vata sau pentru cercetare, cu condi­tia sa fie in scopuri non-comerciale;
- extragerile si/sau utilizarea pentru interes de securitate publica sau pentru efectuarea unei proce­duri juridice sau administrative.
Drepturile privind bazele de date au o perioada de valabilitate de 50 de ani de la:
- Momentul finalizarii bazei de date; este considerat ca fiind mo­mentul in care a fost indeplinit cri­teriul de existenta a unei investitii substantiale; sau
- Data la care baza de date este disponibila publicului.
Protectia este valabila pana in ziua de 31 decembrie a anului in care expira. in cazul in care exista o "modificare importanta" a bazei de date ce poate fi catalogata ca si "investitie noua importanta", atunci conform legii este garantata o noua perioada de protectie (Art. 10).

Blah, blah, blah